REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.SPRZEDAWCA – Wicker-Kosz Łukasz Bartosik z siedzibą przy ul. Leśna 23, 37-420 Rudnik nad Sanem, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 602-011-92-56, REGON: 384611223, telefon 726256792, zarejestrowana przez Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

2. Klient, – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży oraz usług.

3. Użytkownik – każda osoba , która odwiedzająca sklep bez zawarcia umowy kupna – sprzedaży, a dokonująca rejestracji poprzez formularz rejestracji.

3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem , której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.koszykwiklinowy.pl.

6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. CENY – ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

8. TOWAR - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – aktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. DOSTAWA - odbiór towaru przez Klienta w formie wybranej przez Klienta. Dostawa może być zrealizowana tylko i wyłącznie w formie wskazanej na stronie sklepu. Koszt dostawy jest doliczony do wartości zamówienia i uwidoczniony przy przyjęciu zamówienia do realizacji.

II. REJESTRACJA

1. Użytkownikiem Sklepu może by

każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.koszykwiklinowy.pl poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracji.

2. Rejestracja i użytkowanie Sklepu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać

dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

III. ZAMÓWIENIA

1. Klienci mogą składać zamówienia w następujący sposób:

- przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- drogą elektroniczną e-mail który widnieje na stronie internetowej sklepu,

- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Klient zobowiązuje się w celu złożenia zamówienia, do podania wszelkich informacji osobowych dotyczących kontaktu między sklepem a Klientem, niezbędnych danych do dostawy zakupionego towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji e-mailem.

3. Każdy kupujący musi zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności Klienta, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku produktu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez e-mail z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji. W każdym przypadku odmowy realizacji zamówienia Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta , w szczególności odpowiedzialności finansowej.

6. Zamówień Sklepu są realizowane na terenie całego kraju. Zamówienia przyjmowane są w języku polskim.

7. Ze względu na fakt, iż towar znajdujący się w asortymencie sklepu stanowi rękodzieło podane wymiary produktów wiklinowych, mogą odbiegać wymiarami rzeczywistymi wyrobu od wymiarów podanych na stronie internetowej sklepu. Przyjmujemy margines błędu do 3 cm.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za kosztów dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Koszty dostawy zostaną wskazane przy wyborze dostawy. Jako dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie kwoty ceny na rachunku bankowym, Sprzedawcy.

2. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, może ono zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nie rodzi jakiegokolwiek prawa do roszczenia ze strony Klienta.

3. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę a wskazanych na stronie sklepu.

4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

5. Sklep oferuje dwie formy płatności: przedpłata całości kwoty ceny na konto Sprzedawcy , płatność przy odbiorze.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiamy jest dowód zakupu w naszym sklepie w formie rachunku lub faktury. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta który uprzednio zaznaczył tą opcję w zamówieniu.

7. W przypadku złożenia zamówienia z formą płatności przy odbiorze czas realizacji zamówienia liczony jest od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji .Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

V. DOSTAWA

1. Sklep wysyła zamówienia za pośrednictwem firm przewozowych Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub zwykłym przelewem, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mówi że, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru,

Aby zrezygnować z zakupu, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru oraz zwracając oryginalny dokument zakupu (bez oryginalnego dokumentu zakupu - paragon lub faktura - zwrot nie zostanie przyjęty). Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy (kliknij tutaj), przesłanym lub zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.

W przypadku zwrotów, koszty odesłania pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu.

Prosimy o przesłanie zwracanego towaru na adres: Wicker-Kosz, Łukasz Bartosik, ul. Leśna 23, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 726256792.

2. Towar zwracany musi być nie używany (towar nie noszący jakichkolwiek śladów używania).

VII Gwarancja , Reklamacja

1. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres sklepu podany na stronie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@koszykwiklinowy.pl
3. W celu usprawnienia poi stepowania reklamacyjnego zalecane jest aby Klient w opisie reklamacji podał następujące dane : (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe zalecenia maja jedynie na celu usprawnienie postępowania reklamacyjnego i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Wszelkie reklamacje Klientów będących osobami fizycznymi będą rozpoznawane zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta tekst jednolity z dnia 09 marca 2017r.
6. W przypadku Klienta nie będącego osoba fizyczną wszelkie reklamacje będą rozpoznawane zgodnie z dyspozycją przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep odmówi przyjęcia reklamacji w przypadku:

- dostarczenia produktu brudnego

- stwierdzenia uszkodzenia innego niż wada materiałowa bądź produkcyjna

- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży produktu jak : niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu

8. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za towar do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego towaru.

9. Uszkodzenie towaru w transporcie. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.

Sprawdzenie przesyłki musi odbywać się w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.

Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz skontaktować się z sprzedawcą. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę. W chwili odbioru uszkodzonego produktu, należy sporządzić i dokładnie wypełnić protokół szkody z osobą dostarczającą przesyłkę. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (poinformowanie klienta o decyzji ws. uznania reklamacji) wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

10 . Na cały towar sprzedawany przez Sprzedawcę tj. firmę Wicker-Kosz obowiązuje 2-letnia gwarancja producenta. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji liczy się od dnia wydania rzeczy Klientowi.

8. Ze względu na nieprofesjonalny charakter wyrobów, gwarancja na wyroby wiklinowe jest udzielana wyłącznie, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy. Reklamowany w ramach gwarancji wyrób winien być dostarczony do sprzedawcy, czysty wraz z dowodem zakupu.

9. Gwarancja obowiązuje na terenie całej Polski.

10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru . Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Sklep zabrania wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna / sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).

2. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików cookies określa Polityka Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://istore.net.pl/pliki/pdf/iStore_-_informacja_o_cookies.pdf.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega na swoja rzecz prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje do chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie sklepu. W stosunku do umów sprzedaży przyjętych do realizacji Sprzedawca ma prawo uzależnić zrealizowanie umowy sprzedaży od zaakceptowania przez Kupującego zmiany Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca, ma prawo w każdym przypadku do ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży – w takim przypadku przyjęcie zamówienia do realizacji będzie wymagało potwierdzenia przez Kupującego uzgodnionych warunków umowy sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu z uwagi na siedzibę Sprzedawcy


AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI (25 maja 2018 r)

I. Polityka prywatności serwisu Koszykwiklinowy.pl

1. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez Wicker-Kosz i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: https://www.koszykwiklinowy.pl.

2. Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych od gości serwisu jest Wicker-Kosz z siedzibą w Rudniku nad Sanem (37-420) przy ul. Leśnej 23, NIP 6020119256, REGON: 384611223. Kontakt: kontakt@koszykwiklinowy.pl, telefon: 726256792.

II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy

1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.

2. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem https://www.koszykwiklinowy.pl są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Serwisu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.

III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu

1. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony będą: działający w charakterze procesora danych dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kredytowe (o ile zachodzi taka potrzeba), firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, a w przypadku reklamacji producent towaru. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

3. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

IV. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@koszykwiklinowy.pl:

a) Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody wyrażonej w trakcie wizyty w salonie.

b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.

2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

VI. Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

VII. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze gościa, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

VIII. Cookies

1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

IX. Zmiana polityki prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

X. Kontakt

1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem: kontakt@koszykwiklinowy.pl.